آصفی مسئول ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی ایران در جام جهانی روسیه شدآصفی مسئول ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی ایران در جام جهانی روسیه شد