اتحادیه اروپا تخریب مدارس فلسطینیان را محکوم کرداتحادیه اروپا تخریب مدارس فلسطینیان را محکوم کرد