اجلاس پیرغلامان باعث همفکری بین مداحان می‌شوداجلاس پیرغلامان باعث همفکری بین مداحان می‌شود