اردوغان: امضای توافق S-۴۰۰ بعضی‌ را دیوانه کرد
اردوغان: امضای توافق S-۴۰۰ بعضی‌ را دیوانه کرد