ارسال سلاح آمریکایی برای مخالفان اسد از یک پایگاه هوایی در آلمان
ارسال سلاح آمریکایی برای مخالفان اسد از یک پایگاه هوایی در آلمان