امضاء توافق‌نامه همکاری‌های علمی بین دانشگاه زنجان و دانشگاه رم سه ایتالیا
امضاء توافق‌نامه همکاری‌های علمی بین دانشگاه زنجان و دانشگاه رم سه ایتالیا