امیر قطر خواستار گفتگوی شورای همکاری خلیج فارس و ایران شد
امیر قطر خواستار گفتگوی شورای همکاری خلیج فارس و ایران شد