تیراندازی در یک دبیرستان واشنگتن ۶ کشته و زخمی برجای گذاشتتیراندازی در یک دبیرستان واشنگتن ۶ کشته و زخمی برجای گذاشت