دستگیری یک مظنون تروریستی در نزدیکی پارلمان انگلیس
دستگیری یک مظنون تروریستی در نزدیکی پارلمان انگلیس