سرعت ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس راضی کننده نیست
سرعت ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس راضی کننده نیست