سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد