صدرنشینی دامون ساخت شمال مازندران در پایان روز نخست لیگ برتر شطرنجصدرنشینی دامون ساخت شمال مازندران در پایان روز نخست لیگ برتر شطرنج