عضو تیم ملی تپانچه: به تیراندازی توجه شود قطعا در المپیک ۲۰۲۰ مدال داریم
عضو تیم ملی تپانچه: به تیراندازی توجه شود قطعا در المپیک ۲۰۲۰ مدال داریم