موافقت پارلمان اروپا با ممنوعیت فروش سلاح به عربستان
موافقت پارلمان اروپا با ممنوعیت فروش سلاح به عربستان