موفقیت کشور در تراز بین‌المللی وابسته به دانش و فناوری استموفقیت کشور در تراز بین‌المللی وابسته به دانش و فناوری است