همه جزایر خلیج فارس باید به کانون توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شوندهمه جزایر خلیج فارس باید به کانون توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شوند