کرواسی و اسلواکی میزبان کشتی نوجوانان و جوانان جهان ۲۰۱۸/ قرقیزستان میزبان قهرمانی آسیا
کرواسی و اسلواکی میزبان کشتی نوجوانان و جوانان جهان ۲۰۱۸/ قرقیزستان میزبان قهرمانی آسیا