گروه‌های حقوق بشری، پلیس و روسای جاسوسی را در سطح جهانی هدف قرار داده‌اندگروه‌های حقوق بشری، پلیس و روسای جاسوسی را در سطح جهانی هدف قرار داده‌اند