گندم ایرانی تا اروپا و آمریکا می‌رود اما واردات هنوز دست‌بردار نیست
گندم ایرانی تا اروپا و آمریکا می‌رود اما واردات هنوز دست‌بردار نیست